ក្រុមហ៊ុនថ្មី

  • ការតាំងពិព័រណ៍មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

    ពិព័រណ៍ពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ យើងចូលរួមពិព័រណ៍ស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះគឺជាពិព័រណ៍មួយដែលយើងបានចូលរួម។ យើងស្ថិតនៅលើ Batimat នៅថ្ងៃទី ៤ ~ ៨ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ ពិព័រណ៍ស្ថាបត្យកម្មពីរឆ្នាំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ The Reed Exhibitions Group ដែលបានប្រារព្ធឡើងដោយជោគជ័យចំនួន ៣០ ...
    អាន​បន្ថែម